Kekar Se Lagabu Dila Ke Re Nagpuri Song – Na Lajabe Selem

Song Title – Kekar Se Lagabu Dila Ke Re
Album – Na Lajabe Selem
Music Label – S.B Music

Kekar se lagabu dila ke re
Kekar se ladabu naina re
Kekar se lagabu dila ke re
Kekar se ladabu naina re
Rinki guiya dila mange
Pinki guiya pyar re
[Hay re hay eke go mor dil dil dil
Keke moi debu dila re] x2

[Kekar se lagabu dila ke hay re hay
Kekar se ladabu naina re] x2
Rinki guiya dila mange
Pinki guiya pyar re
[Hay re hay eke go mor dil dil dil
Keke moi debu dila re] x2

[Taiet piting pidena badi sundar disena
Guiyaman badi styel marena] x2
Rinki guiya dila mange
Pinki guiya pyar re
[Hay re hay eke go mor dil dil dil
Keke moi debu dila re] x2
[Kekar se lagabu dila ke hay re hay
Kekar se ladabu naina re] x2

[Meetha meetha bolena dila ke re lutena
Guiyaman Guiyaman jadu janena]x2
Rinki guiya dila mange
Pinki guiya pyar re
[Hay re hay eke go mor dil dil dil
Keke moi debu dila re] x2
[Kekar se lagabu dila ke re
Kekar se ladabu naina re] x2

[Kanki nazar dekhena maan ke mohi lewena
Dheere dheere guiyaman musak dewena] x2
Rinki guiya dila mange
Pinki guiya pyar re
[Hay re hay eke go mor dil dil dil
Keke moi debu dila re] x2
[Kekar se lagabu dila ke hay re hay
Kekar se ladabu naina re] x2